Algemene voorwaarden IJmond Rijopleidingen
ARTIKEL 1

IJmond Rijopleidingen dient zich te houden aan de volgende afspraken:

1.1 De leerling krijgt theorie- en praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurscertificaat.

1.2 Het theorie- of praktijkexamen wordt door IJmond Rijopleidingen binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.

1.3 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld boodschappen doen.

1.5 IJmond Rijopleidingen heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden, wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet, voor zover dit mogelijk is. Tenzij de instructeur zodanig ziek is en niet in staat is om de leerling tijdig op de hoogte te houden, kan de leerling in zo'n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

ARTIKEL 2

De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken:

2.1 Om autorijlessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Om motorrijlessen te volgen moet je 18 jaar oud zijn en in het bezit zijn van een B-rijbewijs of theoriecertificaat A. Voor bromfietsrijles moet je 16 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 De leerling zorgt ervoor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft IJmond Rijopleidingen het recht om 100% van de les in rekening te brengen.

2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven, maar dit moet 48 uur van tevoren worden gemeld. Anders heeft IJmond Rijopleidingen het recht om 100% van de les in rekening te brengen vanwege de gereserveerde tijd.

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringende redenen kunnen bijvoorbeeld zijn: het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van tevoren niet aangeeft of vergeet aan te geven, of vakantie.

2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en/of psychische toestand, medicijngebruik, alcohol- en/of drugsgebruik naar waarheid aan IJmond Rijopleidingen.

2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft IJmond Rijopleidingen het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft IJmond Rijopleidingen het recht dit te verhalen op de leerling.

ARTIKEL 3

Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden:

3.1 Betalingen zijn alleen contant mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden voor iedere les.

3.2 Voor betalingen bij lespakketten dienen de betalingstermijnen uiterlijk 2 weken na de termijndatum voldaan te zijn. Gebeurt dit niet, dan worden de lessen stopgezet.

3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert IJmond Rijopleidingen de volgende procedure:

a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, ontvang je in eerste instantie een herinneringsfactuur. Wordt hier echter ook geen gehoor aan gegeven, dan ontvang je 8 dagen na de herinnering een aanmaning waarbij aanmaningskosten (minimaal €10) worden gerekend. Indien mogelijk wordt er telefonisch contact gezocht met de leerling.

b. IJmond Rijopleidingen mag rente vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, dan schakelt IJmond Rijopleidingen een incassobureau in. In dat geval komen er extra kosten bij, die de leerling zelf moet dragen.

3.5 Restitutievoorwaarden:

a. Als je een lespakket hebt gekocht en je slaagt voor je rijbewijs voordat je het volledige pakket hebt gebruikt, heb je recht op restitutie voor de niet-gereden uren. Deze restitutie wordt berekend tegen de uurprijs van het pakket.

b. Als de leerling besluit om de rijlessen stop te zetten voordat het volledige lespakket is gebruikt, zal er eveneens geen restitutie worden verleend voor het niet-gebruikte deel van het lespakket, lesgelden, het niet-gebruikte examen en de tussentijdse toets. Dit geldt tenzij er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden die zijn vastgelegd in de overeenkomst tussen de leerling en IJmond Rijopleidingen.

3.6 Als de leerling 6 maanden schriftelijk niets van zich laat horen, is er geen restitutie mogelijk van de betaalde pakketten of lesgelden.

3.7 IJmond Rijopleidingen zal geen restitutie verlenen in gevallen anders dan die welke specifiek worden genoemd in clausule 3.5 (a) van de algemene voorwaarden.

ARTIKEL 4

4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan vanwege slecht weer, zoals ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. IJmond Rijopleidingen heeft echter het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen.

Beëindigen van de les- en pakketovereenkomsten
ARTIKEL 5

5.1 IJmond Rijopleidingen heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

a. IJmond Rijopleidingen sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven aan IJmond Rijopleidingen (zie artikel 2.5).

b. IJmond Rijopleidingen sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

ARTIKEL 6

Aanvullende afspraken:

6.1 IJmond Rijopleidingen kan indien nodig aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan schriftelijk worden vastgelegd.

6.2 Echter, deze algemene voorwaarden blijven van kracht op al onze overeenkomsten.

ARTIKEL 7

Lespakketten:

7.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet klaar is voor het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruikmaken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen tegen het op dat moment geldende losse uurtarief. Deze uren worden maandelijks achteraf in rekening gebracht.

7.2 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. IJmond Rijopleidingen is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen in de rijopleiding of het overschrijden van het aantal uren in het lespakket.

7.3 Het is belangrijk op te merken dat IJmond Rijopleidingen niet verantwoordelijk is voor vertragingen in de rijopleiding of het mogelijk overschrijden van het aantal lesuren in het lespakket. Als de leerling binnen 1,5 jaar na de eerste les geen theoriecertificaat behaalt, kan dit gevolgen hebben voor het reserveren van praktijkexamens. In dergelijke gevallen zullen de kosten van het niet verschijnen bij het praktijkexamen worden verhaald op de leerling, aangezien dit te wijten is aan het ontbreken van het vereiste theoriecertificaat.

ARTIKEL 8

Vrijwaring:

8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan derden, gelden de volgende afspraken:

a. IJmond Rijopleidingen kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. IJmond Rijopleidingen draagt zelf het risico.

b. Als de leerling zich in de auto of op de motor zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.

c. Het is ten strengste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol of andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt dat de leerling onder invloed was, kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.

d. Het is ook verboden om medicijnen te nemen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden tijdens de rijles. Dit staat duidelijk op de verpakking. Ook in dit geval kan de leerling aansprakelijk worden gesteld bij een aanrijding. Neem altijd contact op met IJmond Rijopleidingen als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

ARTIKEL 9

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.